Stadgar för patientföreningen i Lund mot venös tromboembolism

§1 Syfte

Verka för fritt flöde av kunskaper och erfarenheter om venös tromboembolism
mellan enskilda individer inom patient och personalgrupper.
Bedriva opinionsbildning för att öka kunskaperna om venös tromboembolism
samt för att öka förståelse för dessa patienter.
§2 Organisation

Patientföreningen i Lund mot venös tromboembolism består av enskilda medlemmar
och är en juridisk person med eget ekonomiskt ansvar.
Verksamhetsår är från den 1 januari till den 31 december samma år.
§3 Valbarhet

Valbar till styrelseledamot inom patientföreningen är varje medlem.
§4 Stadgefrågor

Endast ordinarie årsmöte kan besluta om ändring av föreningens stadgar.
För stadgeändring erfordras 2/3 majoritet.
Uppgift

Föreningens uppgift är: att vara ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper
för enskilda individer inom patient och sjukvårdskatergorier.
§6 Medlemskap och avgifter
Moment 1Medlemskap

Medlem följer föreningens stadgar och betalar av årsmötet fastställd medlemsavgift.
Moment 2 Medlemsavgift

Beslut om medlemsavgift fattas av årsmötet.
§7 årsmötet

Moment 1 Uppgift
årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ skall hållas senast den 30 september varje år för att behandla:
a, styrelsens berättelse

b, revisorernas berättelse

c, frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

d, verksamhetsplan och budget

e, motioner och förslag

f, val

g, övriga mötesfrågor

Moment 2 Sammansättning

Föreningens årsmöte består av närvarande medlemmar,föreningens styrelse samt revisorerna.
Moment 3 Rösträtt

Alla medlemmar i föreningen har rösträtt vid årsmötet.
Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om styrelsens förvaltning och beviljande av ansvarsfrihet.
Moment 4 Kallelse och mötesförhandlingar

Senast tre veckor före mötet skall medlemmarna kallas personligen.
Dagordning och övriga möteshandlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Moment 5 Motioner och styrelseförslag

Medlem i föreningen har rätt att inlämna motion.
Denna skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Motioner och styrelseförslag till årsmötet
skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Moment 6 Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda valen vidårsmötet. Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer skall
finnas tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Moment 7 Val, mandattid

årsmötet väljer: a, ordförande, ett jämnt antal övriga ledamöter dock minst 4, samt minst 2 suppleanter. Mandattiden är två år.
Varje år väljs hälften av antalet övriga ledamöter.

b, en revisor samt en suppleant för denne. Mandattiden är ett år.
c, valberedning bestående av en ordförande och minst två övriga ledamöter.
d, övriga val
§8 Extra årsmöte

Styrelsen kan på eget initiativ sammankalla till extra årsmöte. Om föreningens revisorer eller mer än 1/3 av medlemmarna begär
det, skall extra årsmöte sammankallas.

Kallelse skall då ske senast två veckor efter sammanställningen på så sätt som anges i §4, moment 4.

Extra årsmöte skall endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande.

§9 Styrelsen

Moment 1 Uppgift

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena. Den har främst till uppgift att:

a, leda och samordna föreningens arbete med information, opinionsbildning och övrig verksamhet.

b, ansvara för medlemsrekrytering och erbjuda alla medlemmar möjlighet till aktivt medlemskap.

c, ansvara för föreningens verksamhetsplanering, utveckling, ekonomi och administration.

d, anordna årsmöte i enlighet med stadgarna och verkställa årsmötets beslut.

Moment 2 Sammansättning mm
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, ytterligare minst två ledamöter samt minst två suppleanter.

Antalet ledamöter och suppleanter fastställs av årsmötet.

Sekreterare och kassaförvaltare utses av styrelsen medelbart efter årsmötet.

Styrelsen är i beslut då minst halva antalet röstberättigade är närvarande.

Moment 3 Firmatecknare

Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

§10 Revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning granska av
dess revisorer, som skall avge revisionsberättelse.

§12 Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas efter beslut av minst 2/3 av de röstande vid ordinarie årsmöte.

Fråga om upplösning kan endast behandlas om den tillkännagivits i till alla medlemmar utsänd skriftlig kallelse.

Den behållning som finnes vid en eventuell upplösning av föreningen skall tillfalla forskningen inom trombossjukdomar.