Revisionsberättelse

 

 

Undertecknade, som av patientföreningen mot venös tromboembolism vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för tiden 2011-01-01---2011-12-31, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

 

Vi har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter under året, samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag ur räkenskaperna.

 

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi att styrelsen och räkenskapsföraren beviljas ansvarsfrihet under det gångna verksamhetsåret.

 

 

Lund den 10 februari 2012

 

_______________________________
Sven Larsson
_____________________________________________
Inger Bergström