Här hittar du länkar som leder till mer information vad gäller Venös tromboembolism.
Du får svar på frågor som..
Vad är Venös tromboembolism?
Finns det bot mot Venös tromboembolism?
Och mycket mer..
Du är välkommen att titta runt. Kanske hittar du just den informationen du letar efter..

Venös tromboembolism

Publikation Från Göteborgs universitet Instituationen för medicin.

Med venös tromboembolism avses djup ventrombos och lungemboli. Kunskaperna är fortfarande begränsade vad gäller dessa sjukdomars naturalhistoria och förekomst i befolkningen. Vi söker besvara epidemiologiska frågeställningar utifrån våra populationsstudier i Göteborg samt egna trombosregister. Vi avser även studera sambandet mellan arteriell och venös trombos vad gäller riskfaktorsprofiler.
 
Inom den kliniska forskningen studerar vi bl.a. olika diagnostiska strategier. Eftersom endast 20% av de som söker för misstänkt venös trombos kan påvisas ha tromboembolism, är det viktigt att hitta kostnadseffektiva metoder för att utesluta trombos.

Ca 30% av alla patienter med Waran har venös tromboembolism som indikation. Vi vet från våra egna studier att ca 5% av dessa patienter årligen återinsjuknar i ny trombos/lungemboli efter avslutad behandling. Vi fortsätter söka efter prediktorer för återinsjuknande efter avslutad behandling. Utifrån vår AK- och trombosmottagning bygger vi upp databaser där vi vill följa dessa patienters återinsjuknande och co-morbiditet efter avslutad behandling. Vi avser även studera vilka som erhåller sina tromboser i relation till sjukhusvård där vi vill identifiera vilka som skulle ha potentiell nytta av profylax speciellt inom intermedicin.

Waran står för den största läkemedelsdödligheten även i Sverige och vi medverkar till utveckling av nya perorala antikoagulantia genom ett multinationellt samarbete.
Dödligheten är hög för dessa patientgrupper inte minst pga samvariationen med cancer. Plötslig död i lungemboli utanför sjukhuset är även ett intresseområde vi nu fokuserar på i syfte att beskriva dessa patienters karaktäristika vilket tidigare inte gjorts.